RE START

SK

RE-START je akčným plánom zameraný na konkrétny geografický región, do ktorého je zapojených viacero samospráv, správnych orgánov, hospodárskych subjektov a mimovládnych organizácií. Ciežom akčného plánu je zníži hospodársku a sociálnu zaostalos dolného Poiplia, najmä z dôvodu jeho okrajovej situácie, oživi trh práce a zároveň zohžadni problémy starnúcej vekovej štruktúry. Akčný plán, ktorý sa začal v júli 2019 a trvá do leta 2023, koordinuje Európske zoskupenie územnej spolupráce PONTIBUS, ktoré bolo založené Samosprávou Peštianskej župy a Nitrianskym samosprávnym krajom. RE-START bol vypracovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko (www.skhu.eu).

 • Rozširovanie sociálnej a komunitnej infraštruktúry regiónu, vytvorenie zdiežaných služieb
 • Podpora tvorby nových pracovných miest založených na nových službách, sociálnej starostlivosti a striebornej ekonomike
 • Podpora zamestnanosti prostredníctvom odbornej prípravy a mentorských programov pre nezamestnaných, nekvalifikovaných a neaktívnych
 • Zvýši cezhraničnú pracovnú mobilitu prostredníctvom koordinácie kapacít a spolupráce, ako aj obstaraním osobných a nákladných vozidiel
 • Zlepšenie zdravotného stavu žudí žijúcich v regióne
 • Budovanie komunity, programy pre starších žudí a podpora medzigeneračného dialógu

Akčný plán pozostáva zo 7 samostatných projektov. Jedným z nich je projekt RE-BOOT, v ktorom je aj naša firma projektovým partnerom.

Ciežom projektu RE-BOOT je oživi trh práce v regióne, spusti integrovanú  cezhraničnú sie sociálnej starostlivosti a starostlivosti o seniorov, pomoc starším žudom a zlepši zdravotný stav obyvatežstva.

Na dosiahnutie týchto ciežov bude podporená aj naša firma pri nákupoch výrobných zariadení, ktoré nielen zvýšia výrobnú kapacitu, ale týmto sa vytvoria aj nové pracovné miesta.

Okresné centrum rodinnej pohody v Szobe vytvorí dvojjazyčný cezhraničný systém koordinácie kapacít v oblasti starostlivosti o staršie osoby, ktorý podporuje efektívne hospodárenie s obmedzenými kapacitami sociálnych zariadení, pracovnou silou a finančnými zdrojmi. 

Okrem toho sa zorganizuje program mentorstva, ktorý má pomôc starším žudom vráti sa na trh práce. Školenie mentorov zabezpečí Maďarská Maltézska služba a Okresné centrum rodinnej pohody v Szobe ich zamestná. Nákupom mobilnej autobusovej ambulancie sa Samospráva mesta Szob zameriava na zlepšenie zdravotného stavu žudí žijúcich v regióne, čím pomáha pri zlepšovaní zdravotného stavu najmä starších, menej mobilných obyvatežov včasným zistením určitých ochorení.

 

ID projektu: SKHU/1802/3.1/053

Trvanie projektu: 1.november 2019 – 30.október 2021

Webstránka projektu: www.restart-skhu.eu 

Partneri projektu:

Szob Járási Család-és Gyermekjóléti Központ  http://restart-skhu.eu/reboot/

Szob Város Önkormányzata  - http://szob.hu/

Magyar Máltai Szeretetszolgálat  - https://www.maltai.hu/

Natur Products - https://www.naturproduct.sk/

HU

A RE-START egy adott földrajzi régióra koncentráló akcióterv, amelyben több települési önkormányzat, közigazgatási szerv, gazdasági szereplő és civil szervezet vesz részt. Az akcióterv célja, hogy az Alsó-Ipoly völgyre jellemző, elsősorban a periférikus helyzetből adódó gazdasági és társadalmi lemaradás csökkenjen, a munkaerőpiac élénküljön, miközben reflektáljon az elöregedő korszerkezet jelentette kihívásokra. A 2019. júliusában indult és 2023. nyaráig tartó akciótervet – a Pest Megye Önkormányzata és a szlovákiai Nyitrai Kerületi Önkormányzat által alapított – PONTIBUS Európai Területi Társulás koordinálja. A RE-START az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programon (www.skhu.eu) belül került kialakításra.

A RE-START akcióterv célja a foglalkoztatottság növelése a terület belső potenciáljainak kibontakoztatása által, kiemelt figyelmet fordítva a még aktív korú, de inaktív lakosságra. Emellett hangsúlyos szerepet kap az elöregedő népesség igényeire szabott szolgáltatások kialakítása és az aktív időskor elősegítése.

Az egyedülálló megközelítés a következő konkrét célkitűzéseken keresztül valósul meg:

 • a térség szociális és közösségi infrastruktúrájának bővítése, megosztott szolgáltatások kialakítása
 • új szolgáltatásokon, szociális ellátáson és az alkonygazdaságon alapuló munkahelyteremtés elősegítése
 • a foglalkoztathatóság elősegítése képzések és mentorálás révén, a munkanélküli, szakképzetlen és inaktív lakosok számára
 • a munkaerő határokon átnyúló mobilitásának növelése a kapacitáskoordináció és együttműködések révén, továbbá személy és áruszállító gépjárművek beszerzése révén
 • a lakosság egészségi állapotának javítása
 • közösségépítés, programok időskorúak számára és a generációk közötti párbeszéd elősegítése

 

A RE-START akcióterv 7 projektet tartalmaz, amelyből az egyik a cégünk részvételével megvalósuló RE-BOOT projekt.

A RE-BOOT projekt célja a térség munkaerőpiacának élénkítése, az integrált határokon átnyúló szociális és idősgondozó ellátó hálózat elindítása, az idősek segítése, továbbá a lakosság egészségügyi állapotának javítása.

Ezen célok megvalósítására cégünk számára a projektben termelőeszköz beszerzése kerül támogatásra, amely a termelési kapacitás növekedése mellett a dolgozói létszám növekedését is eredményezi.

A Szobi Járási Család- és Gyermekjóléti Központ kétnyelvű, online, az idősgondozás terén a határon átnyúló kapacitáskoordinációt elősegítő rendszert hoz létre, amely a korlátozott férőhelyekkel, munkaerővel és anyagi forrásokkal való hatékony gazdálkodást segíti elő.

Emellett megszervezésre kerül egy mentorprogram, amelynek révén a mentorok az idősebb korosztályba tartozó lakosok munkaerőpiacra való visszatérését segítik elő. A mentorok képzését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat valósítja meg, míg a mentorok foglalkoztatása a Szobi Járási Család- és Gyermekjóléti Központ feladata. Szob Város Önkormányzata egy szűrőbusz beszerzésével a térségben élők egészségügyi állapotának javítását tűzte ki célul, amely az egyes kórképek korai felismerése révén segíti elő – elsősorban az idősebb, kevésbé mobilis – lakosság egészségi állapotának javítását.

 

Projekt azonosító: SKHU/1802/3.1/053

Projekt időtartama: 2019. november 1 – 2021. október 30.

Projekt honlap: www.restart-skhu.eu 

A projektben résztvevő partnerek:

Szob Járási Család-és Gyermekjóléti Központ  http://restart-skhu.eu/reboot/

Szob Város Önkormányzata  - http://szob.hu/

Magyar Máltai Szeretetszolgálat  - https://www.maltai.hu/

Natur Products - https://www.naturproduct.sk/