Škola Kancelária Kreatív

Súťaž na IG stránke @miraoffice_levice

ŠTATÚT SÚŤAŽE
“ Zdielaj tvoj nákup na Instagrame”
Štatút súťaže „Zdielaj tvoj nákup na Instagrame“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži “ Zdielaj tvoj nákup na Instagrame” (ďalej len Súťaž), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

I. Organizátor Súťaže (ďalej len Organizátor)


Mira Office s.r.o.

Tulipánová 6

Želiezovce 937 01

IČO: 36761176

DIČ: 2022354598

IČHPH: SK2022354598

Prevádzka: Ul. červenej armády 20, Levice 934 01

 

II. Čas konania Súťaže

 

Termín Súťaže je stanovený na obdobie od publikovania príspevku 6.7.2020 do polnoci 31.12.2020. Žrebovanie výhercu sa uskutoční každý mesiac vždy prvý pondelok v mesiaci.

 

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 

Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov (alebo so súhlasom od rodičov), ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“), ktorá uverejní príspevok alebo stories na IG a označí profil @miraoffice_levice

v čase konania súťaže. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do losovania.


IV. Pravidlá Súťaže


Podmienky účasti v Súťaži:
1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III.
2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži.

4. Musíte označiť náš profil @miraoffice_levice spolu s vašim nakúpeným produktom v nešej predajni.

5. Výhercov žrebujeme vždy prvý pondelok v mesiaci.


V. Výhra v Súťaži


Každý výherca v súťaži získa 20 EUR poukážku na nákup v našej predajni.

Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

  VI. Oznámenie o výhre

 

Výhercovy pošleme správu, na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

VII. Odovzdanie výhry

 

1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.
2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercov zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. IG meno) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti Instagram.

 

VIII. Strata nároku na výhru
V prípade, že výherca neplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

IX. Záverečné ustanovenia


1. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
2. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.
3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.
Levice, 6.7.2020

Exporty pre porovnávače