Škola Kancelária Kreatív

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok

 

Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.miraoffice.sk  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, a v znení neskorších predpisov (zák. 397/2008 Zb.) - ďalej len "Zákon".

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kupujúci si môže uplatniť svoje práva podľa Zákona 102/2014 z 25. marca 2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

V prípade vonkajšieho poškodenia balíka, v prítomnosti kuriéra sa musí vypísať reklamačný protokol a vyhotoviť fotodokumentácia..

Reklamácie ktoré sa týkajú chýbajúceho tovaru alebo vonkajšieho poškodenia tovaru sa musia oznámiť predávajúcemu najneskôr do 48h od prebratia tovaru.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva a dokumentácie oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a/alebo dokladom o zaplatení.

Ak tovar vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho tak, že doručí tovar do Centrálneho skladu predávajúceho na adresu:

MIRA Office s.r.o, Kpt. Nálepku 52, 937 01 Želiezovce (miraoffice, ramina, reybag)

 

MIRA Office s.r.o, Červenej armády 20, 934 01 Levice (officemania)

(VYBRAŤ VHODNÉ!)

 (ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak)  a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu. Reklamačný formulár si môžete stiahnuť tu.
 • doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu (tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá)
 • doručenie dokladov o prebratí a zaplatení pri kúpe tovaru.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv - v zmysle Občianskeho zákonníka –Zákon č. 40/1964  § 622 , § 623 a v znení neskorších predpisov -  uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie  podľa Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

    Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia ( § 18, ods.6 Zákona 397/2008 Zb.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy,

a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie.

 § 18, ods.7 Zákona 397/2008 Zb.    

 

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,
 • chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným  z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, má kupujúci nárok na vybavenie reklamácie nasledujúcim spôsobom:

 • predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
 • predávajúci chybný tovar vymení za nový.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť tovar za bezchybný.

Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 • výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 • v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.  Za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb sa považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

aktualizovaný: 9.1.2019.